Rezumat lucrare Consilierea psihologică a preşcolarului cu ADHD în observare

autor Teherciu Maria, psiholog, consilier educaţional atestat, S.C. MIRPU KIDS S.RL. Brașov:

1. Ce înţelegem când vorbim de ADHD?

a. Descrierea formelor de ADHD

b. Radiografia ADHD din perspectiva:

– mediului familial (părinți, familie lărgită)

– mediului educaţional (creșă, grădiniță)

– mediului social (grupul de prieteni, spațiul social de joacă, relaționarea cu adulții)

2. Prezentarea cazului.

   a. Anamneza cazului

Numele şi prenumele subiectului: M.V.

Vârsta: 3 ani şi 6 luni

– unicul copil în familie

Părinţi :

– mama M. D.- 38 ani (are o sora mai mare cu trei ani)

– tata   M.M. – 40 ani (unicul copil al familiei)

Părinţi cu nivel de pregătire intelectuală superioară, studii superioare absolvite, mama este jurist, tata este inginer.

Bunici :

– doar din partea mamei (pensionari)

– din partea tatălui, ambii decedaţi în urma cu două luni (accident casnic)

   b. Descrierea cazului

– tulburări de comportament (hiperactivitate motrică, inatenţie – dificultăţi în menţinerea atenţiei şi a concentrării; nu ascultă când i se vorbeşte, povesteşte; devine atent la alte zgomote produse în jurul său ignorând total sau parţial, acţiunea curentă, i se pare dificil să îşi organizeze sau să îşi ducă sarcinile la bun sfârşit);

– tulburări de limbaj (nu poate pronunţa propoziţii simple de două cuvinte, datorită vârstei nu putem vorbi de deficienţă în vorbire la pronunţia cuvintelor, deşi se observă o pronunţie doar a celei de-a doua jumătăţi a cuvântului – mănâncă din cuvinte – datorită impulsivităţii şi lipsei de răbdare);

– tulburări de adaptare (întâmpina dificultăţi de relaţionare cu alţi copii, este respins de către colegii de joacă, încălcă reguli privind disciplina şi rolul său, în grupul de copii devine marginalizat şi poate primi pedepse nemeritate având în vedere responsabilitatea redusă pe care o poartă faţă de comportamentul său hiperactiv).

3 . Diagnostic prezumtiv – ADHD în observare.

– de ce ADHD în observare?

– relația medic psihiatru pediatric – psiholog – părinte.

4. Planul de intervenție psihologică

– testarea psihologică inițială

– alegerea metodelor şi tehnicilor de intervenţie

– retestarea psihologică

– alegerea şi aplicarea a noi metode și tehnici de intervenție în funcție de rezultatele obţinute.

Cazul este în plin proces de intervenție psihologică, iar metodele și tehnicile folosite au dat rezultate remarcabile.

Intervenția psihologică va avea ca rezultat adaptarea copilului la mediul familial, social, mai târziu profesional, capacitate ce o va dobândi pentru a răspunde sarcinilor cerute de aceste medii, urmând a se putea integra şi dezvolta.

Cuvinte cheie : intuiție, încredere, pasiune, iubire, împlinire.

 

Counseling observation of preschoolers with ADHD. Case Study
– Summary –

 1. What do we mean when we talk about ADHD?
 1. description of the forms of ADHD.
 2. radiograph ADHD in terms of :
  – Family background (parents, extended family)
  – Environmental education (nursery, kindergarten)
  – The social ( group of friends, play social space, relationship with adults )
 1. Presentation of the case.
 1. The history of the case
  Name and surname subject: M. V.
  Age: 3 years and 6 months
  The only child in the family
  Parents:
  – Mather M. D- 38 years (has an older sister three years)
  – Father M. M. – 40 years (the only child of the family
  Parents with high intellectual level of training , education attested mother is a lawyer , an engineer father .
  Grandparents :
  – only from the mother (retired)
  – from his father , both died after two months (domestic accident)
 2. Description case.
  – Conduct disorder (hyperactivity driving , inattention – difficulty in maintaining attention and concentration , not listening when spoken to , says , becoming attentive to other noises around or ignoring completely or partially , the current action , it seems difficult to organize or take their tasks to completion).
  – Language disorders (can not pronounce simple two-word sentences , can not speak because of his age deficiency in the pronunciation of words while speaking is observed only pronunciation of the two halves of the word -eating of words due to impulsivity and lack patience)
  – Adjustment disorder ( relationship difficulties with other children rejected by their playmates , violate the rules of discipline and role in the group of children becoming marginalized and receive undeserved punishment given the reduced responsibility that they bear to his hyperactive behavior)

 

 1. Presumptive diagnosis ADHD in observation .
  – Why ADHD in observation ?
  – Relationship pediatric psychiatrist – Psychologist – parent.

 

 1. Psychological intervention plan.
  – Initial psychological testing
  – The choice of methods and techniques of intervention
  – Psychological retesting
  – Selection and application of new methods and techniques based intervention the results.

The case is in the process of psychological intervention and the methods and techniques have given remarkable results. Psychological intervention will result in the child’s adaptation to the family , social, professional later , you will gain the ability to respond to the tasks required by the media and will be able to integrate and develop .

Keywords: intuition, trust, passion, love, fulfillment.